Natječaj za prijam u radni odnos radnika – Stručna služba

Urednik Natječaji za posao

Natječaj je objavljen u NN br. 112 od 15. listopada 2021. godine.

 Zadnji dan za prijavu –  25. listopada 2021. (ponedjeljak).

Na temelju članka 24. stavka 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), članka 6. stavka 1. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj: 2430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

I           SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA

I.I.          ODSJEK ZA OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

I.I.1.       Stručni suradnik – krajobrazni arhitekt (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s probnim radom 6 mjeseci

Uvjeti:

  • VSS-VII/I stupanj stručne spreme agronomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
  • najmanje tri godine radnog iskustva u struci
  • aktivno znanje jednog svjetskog jezika
  • znanje rada na računala

I.II.         ODSJEK ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAČKIH POVRŠINA

 I.II.1.    Stručni refrent – vrtlar (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s probnim radom 3 mjeseca

                Uvjeti:

  • SSS – IV/I stupanj stručne spreme vrtlarskog smjera,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi za radno mjesto stručni suradnik – krajobrazni arhitekt odnosno presliku diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi vrtlarskog smjera za radno mjesto stručni referent – vrtlar

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

– presliku osobne iskaznice

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– preslika dokaza o poznavanju jednog stranog jezika (za radno mjesto stručni suradnik – krajobrazni arhitekt)

– ispunjenu Privolu za prikupljanje osobnih podataka (obrazac se nalazi u privitku ovog natječaja)

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koji se objavljuju na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se isključivo poštom na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom:„Za natječaj – neodređeno – Služba zaštite“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 13. listopada 2021.

KLASA: 112-02/21-02/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-21-1

Ravnatelj:

Tomislav Kovačević

Natječaj

Privola za prikupljanja podataka u svrhu prijave na natječaj