Natječaj za prijam u radni odnos službenika – pravnik – određeno-travanj 2022

Urednik Natječaji za posao

Na temelju članka 24. stavka 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), članka 6. stavka 1. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj: 2430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/22-01/04, Urbroj: 517-02-1-1-1-22-102 od 24. ožujka 2022. godine) ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

I              SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

I.I.          ODJEL OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

I.I.1.       Pravnik u Odjelu  (m/ž) -1 izvršitelj na određeno vrijeme s probnim radom 6 mjeseci

                Uvjeti:

  • VSS-VII/I stupanj stručne spreme pravnog smjera
  • najmanje tri godine radnog iskustva u struci
  • poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

– presliku osobne iskaznice

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– ispunjen i vlastoručno potpisan Prijavni obrazac (Prijavu) koji je kandidatima dostupan na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koji se objavljuju na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju):

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja mogu se dostavi osobno u pisarnicu Ustanove (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, Plitvička Jezera, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili slati na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom:„Za natječaj – pravnik u Odjelu PKO“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 4. travnja 2022.

KLASA: 112-03/22-02/02

URBROJ: 2125/84-04-01/2-22-1

Ravnatelj:

Tomislav Kovačević

Natječaj za zapošljavanje – Pravnik u Odjelu – travanj 2022

PRIJAVNI OBRAZAC – PRAVNIK U ODJELU PKO – TRAVANJ 2022