Natječaj za zakup poslovnog prostora – kozmetički salon hotel Jezero

Urednik Natječaji za zakup, Novosti

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine, broj NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 3. stavka 1. Pravilnika o zakupu poslovnih prostora Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora – kozmetički salon u Hotelu Jezero površine 34,36 m2 (Klasa: 003-03/24-06/02, Ur.broj: 2125/84-01/4-24-5) od 6. veljače 2024. godine, Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera objavljuje:

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora:

Ad. 1. Poslovni prostor – kozmetički salon u Hotelu Jezero površine 34,36 m2. Za navedeni poslovni prostor utvrđeno je obavljanje kozmetičkih usluga. Početni mjesečni iznos zakupnine iznosi 2,65 EUR po m2 uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju do najviše 5 godina*.

Trajanje zakupa

1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje kozmetičkih usluga.

2. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz čl. 132. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši iznos ponuđene zakupnine.

3. Stanje prostora: Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, te budući zakupnik nema pravo na povrat novca uloženog u uređenje istog osim u dijelu koji se odnosi na značajnija investicijska ulaganja (rekonstrukcija grijanja, građevinski radovi, keramičarski radovi, vodoinstalaterski i elektroinstalaterski radovi), a sve uz prethodnu suglasnost i u dogovoru s Zakupodavcem. Priznavanje troškova materijala i radova (investicijska ulaganja) vršit će se sukladno stvarno izvedenim količinama, te prema tržno priznatim cijenama. Priznata ulaganja prebit će se s ugovorenim iznosom zakupnine o čemu će Zakupodavac donijeti posebnu odluku.

4. Tekući radovi održavanja prostora (ličenje zidova, sitniji popravci i prepravci), te radovi na uređenju interijera, ne priznaju se kao investicijska ulaganja.

5. Režijski troškovi (struja, voda, smeće, pričuva i sl.) nisu uključeni u cijenu zakupnine već ih je Zakupnik dužan podmiriti po ispostavljenom računu.

* U slučaj obnove hotela Jezero zakup prestaje i prije isteka roka od 5 godina što će biti posebno regulirano odredbama Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

6. Poslovni prostor može se razgledati uz prethodnu najavu/dogovor (Ivanka Vrdoljak, glavna domaćica hotela; mob: 099/2767- 320).

7. Ponuda za natječaj mora sadržavati:

– ponudu u kojoj moraju biti navedeni podaci o ponuditelju (ime i prezime ili naziv, adresa odnosno sjedište, OIB)

– ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji ne smije biti niži od početnog iznosa navedenog u javnom natječaju (na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23);

– presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba te original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u obrtni registar (obrtnicu) iz koje mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena

– original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana do podnošenja ponude, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti koja je određena da se ima obavljati u predmetnom poslovnom prostoru, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

– potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ne starija od 30 dana do dana podnošenja ponude

– original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojim se dokazuje status osobe iz točke 2. ovog natječaja, koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora sukladno članku 6. stavak 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ne starija od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se pozivaju na to pravo)

– original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva na pravo iz točke 2. ovog natječaja nije korisnik mirovine ostvarene ne temelju Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ne stariji od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se pozivaju na to pravo).

Ponude koje ne budu sadržavale sve naprijed precizno navedene podatke smatrat će se neurednima te se neće ni razmatrati.

8. Ponuditelj neće biti izabran za zakupnika ako nije podmirio dospjele obveze prema Ustanovi po bilo kojoj osnovi.

9. Javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan ponuditelj.

10. Pisane ponude u zatvorenim omotnicama moraju prispjeti najkasnije do 18. ožujka 2024. godine u 12 sati, a mogu se podnijeti osobno od 7 do 15 sati u pisarnicu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera u zatvorenoj omotnici sa naznakom: „Ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnog prostora – kozmetički salon u hotelu Jezero“ ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnog prostora – kozmetički salon u Hotelu Jezero“-

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 18. ožujka 2024. godine u 13,00 sati u ZSC dr. Ivo Pevalek u Plitvičkim Jezerima, Josipa Jovića 19 (II kat). Otvaranju ponuda može biti nazočna samo ovlaštena osoba ponuditelja, uz predočenje pisanog obrasca ovlasti i dokaza osobnog identiteta Povjerenstvu za provedbu natječaja neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

11. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda kojom se uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, nudi i najviši iznos zakupnine.

12. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja. Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera.

13. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, poslovni prostor će se ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom.

14. Nepotpune ponude i ponude prispjele izvan roka neće se razmatrati.

15. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave (solemnizirani ugovor), na trošak zakupnika, u roku od 10 dana računajući od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

16. Izabrani ponuditelj dužan je prije zaključenja ugovora o zakupu na ime jamstva za uredno plaćanje zakupnine, dostaviti potvrđenu zadužnicu u iznosu od 10.000,00 EUR (slovima: desettisućaeura).

17. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi zajedničkih poslova (voditeljica Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur.) radnim danom od 7 do 15 sati ili u istom vremenu na telefon: 053/751-375; 099/2767-300.

18. Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera zadržava pravo poništenja ovog natječaja.

                                                                                         Ravnatelj:

                                                                                            Tomislav Kovačević

U Plitvičkim Jezerima 5. ožujka 2024. godine

Klasa: 360-02/24-03/02

Urbroj: 2125/84-04-01/2-24-1

Natječaj za zakup poslovnog prostora – kozmetički salon hotel Jezero 2024