Natječaj za davanje u zakup prostora za postavljanje samostojećih bankomata

Urednik Natječaji za zakup

Natječaj je objavljen dana 07.06.2019. (petak) u NN br. 57/19. Rok za dostavu ponuda: 17.06.2019. (srijeda) do 12,00 sati.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine, broj 125/11 i 64/15) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera o raspisivanju javnog natječaja za zakup prostora za postavljanje samostojećih bankomata na lokacijama Ulaz I i Ulaz II u Nacionalni park „Plitvička jezera“, ur. broj: 4960/19 od 4. lipnja 2019. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje:

NATJEČAJ

za davanje u zakup prostora za postavljanje samostojećih bankomata na lokacijama Ulaz I i Ulaz II u Nacionalni park „Plitvička jezera“:

Ad. 1.Prostor površine 1,5 m2 na lokaciji Ulaz I „Rastovača“ (uz trgovinu)u Nacionalni park „Plitvička jezera“. Predmetni prostor daje se u zakup isključivo u svrhu postavljanja samostojećih bankomata.. Početni mjesečni iznos zakupnine iznosi 1.500,00 kn po bankomatu uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost. Prostor se daje u zakup na određeno vrijeme u trajanju do najviše 5 godina.

Ad. 2.Prostor površine 1,5 m2 na lokaciji Ulaz II „Hladovina“ (uz mjenjačnicu)u Nacionalni park „Plitvička jezera“. Predmetni prostor daje se u zakup isključivo u svrhu postavljanja samostojećih bankomata. Početni mjesečni iznos zakupnine iznosi 1.500,00 kn po bankomatu uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost. Prostor se daje u zakup na određeno vrijeme u trajanju do najviše 5 godina.

1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim osobama koje su registrirane za obavljanje financijske djelatnosti (ostalo novčarsko poslovanje).

2. Prostor se daje u zakup u stanju u kakvom se sada nalazi (viđeno stanje), a troškove investicijskih ulaganja u prostor snosi budući zakupnik na temelju prethodne suglasnosti Ustanove. Izabrani ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o zakupu odriče se prava potraživanja za uložena sredstva u prostor, i to s bilo koje osnove bez obzira jesu li sredstva uložena sa i/ili bez znanja Ustanove. 

3. Prostor se može razgledati uz prethodnu najavu/dogovor (kontakt osoba: Roža Poznanović, bacc. oec. – voditeljica Službe ekonomsko-financijskih poslova; mob: 099/2767-205).

4. Ponuda za natječaj mora sadržavati:

– ponudu u kojoj moraju biti navedeni podaci o ponuditelju (naziv, adresa odnosno sjedište, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, te potpis/pečat ponuditelja);

– naveden iznos mjesečne zakupnine koji ponuditelj nudi (brojkama i slovima);

– original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana do podnošenja ponude, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje financijske djelatnosti (ostalo novčarsko poslovanje), 

– potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ne starija od 30 dana do dana podnošenja ponude.

Ponude koje ne budu sadržavale sve naprijed precizno navedene podatke smatrat će se neurednima te se neće ni razmatrati.

5. Ponuditelj neće biti izabran za zakupnika ako nije podmirio dospjele obveze prema Ustanovi po bilo kojoj osnovi.

6. Javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan ponuditelj.

7. Pisane ponude u zatvorenim omotnicama moraju prispjeti najkasnije do17. lipnja 2019. godine u 12,00 sati,a mogu se podnijeti osobno od 7,00 do 15,00 sati u pisarnicu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera u zatvorenoj omotnici sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup prostora za postavljanje samostojećih bankomata « ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup prostora za postavljanje samostojećih bankomata«. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 17. lipnja 2019. godine u 12,00 sati u ZSC dr. Ivo Pevalek(II kat). Otvaranju ponuda može biti nazočna samo ovlaštena osoba ponuditelja, uz predočenje pisanog obrasca ovlasti i dokaza osobnog identiteta Povjerenstvu za provedbu natječaja neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

8. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda kojom se uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, nudi i najviši iznos zakupnine.

9. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja.Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.

10. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, prostor će se ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom.

11. Nepotpune ponude i ponude prispjele izvan roka neće se razmatrati.

12. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave (solemnizirani ugovor), na trošak zakupnika, u roku od 10 dana računajući od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

13. Izabrani ponuditelj dužan je prije zaključenja ugovora o zakupu na ime jamstva za uredno plaćanje zakupnine, dostaviti potvrđenu zadužnicu u iznosu od 20.000,00 kn.

14. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi ekonomsko-financijskih poslova (voditeljica Službe Roža Poznanović, bacc.oec.) radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili u istom vremenu na telefon: 053/751-079; 099/2767-205.

15. Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera zadržava pravo poništenja ovog natječaja.

U Plitvičkim Jezerima, 5. lipnja 2019.

Ur. broj: 5143/2019

                                                                                              Ravnatelj

                                                                                                Tomislav Kovačević