Nomen est omen

Urednik Blog

Svaki je prostor obilježen riječima, pa se tako i geografski objekti u prostoru imenuju.

Geografska imena ili toponime pronalazimo svuda oko nas, od imena naselja, gradova, regija do imena brežuljaka, rijeka, planinskih lanaca te najmanjih prostornih objekata poput imena izvora, lokvi, livada, ulica, trgova ili katastarskih čestica.

Onomastika je znanstvena disciplina koja se bavi vlastitim imenima, a unutar nje izdvaja se toponomastika – disciplina koja proučava toponime. Ukupnost toponima na nekom području ili u nekom jeziku, razdoblju naziva se toponimija, pa tako možemo govoriti i o plitvičkoj toponimiji. Iako još neistražena ona je zanimljiva i govori nam mnogo o ovome području.

Toponomastika je prvenstveno jezikoslovna disciplina no toponimi su predmet istraživanja i drugih disciplina: kartografije, geodezije, geografije, povijesti, arheologije, etnografije i drugih.

Toponimima se svi služimo svakodnevno, a neki od njih za nas imaju posebno značenje. Ulica ili staza kojom volimo otići u šetnju, omiljena plaža čije ime ne piše na kartama, katastarska čestica – vinograd čudnog imena kojeg smo naslijedili od bake, livada na kojoj nalazimo određeni primjerak endemske biljne vrste… primjera je mnogo. A neki od toponima ponekad nas znaju i nasmijati, pa se pitamo kako su ljudi uopće smislili imena za određeno mjesto. Ipak, nomen est omen (ime je znamenje).

Ovisno što se toponimom imenuje razlikujemo više specifičnih toponima. Među ostalima, hidronimi su imena za objekte vezane uz vodu – izvore, bunare, potoke, rijeke, jezera, mora; oronimi za  reljefne oblike – vrh, goru, klanac, planinu; speleonimi za speleološke objekte – špilju, ponor, jamu; ojkonimi ili ekonimi su imena naselja – sela, zaselaka, gradova; a manje geografske objekte karakteristične za neku općinu, dio naselja ili koje koristi manji broj ljudi nazivamo mikrotoponimima.

Ruralna područja, kakvo je i plitvičko, češće karakteriziraju toponimi koji su očito nastali prema izgledu reljefnih oblika, pojavnosti vode ili životinjskoj vrsti koju možemo sresti na tom području. U slučaju ojkonima pak imena sela i zaselaka nose ime prema prezimenu određene obitelji (patronimička naselja).

Ovdje smo izdvojili nekoliko neobičnih i smiješnih toponima plitvičkog područja. Neki su od njih zaista slikoviti 🙂

Hidronimi Oronimi Speleonimi Mikrotoponimi Ojkonimi
Vilino vrelo Orlovac Golubnjača Karleušine plase Gornji Babin Potok
Vodica Pogledalo Živulja Đogina livada Zaklan
Glumčev vrelac Mačje doline Kaluđerova špilja Barine torine Oljubine
Zecov izvor Vodeni vršak Snježnača Teksas (zgrada i dvorište Tehničke službe) Erori
Babin potok Opaljeni vršak Čudinka Rapajinka (okretište elektrovlakova) Jasenova Korita
Slatka vodica Žilavi breg Smrzlinka Kupalište (pristanište elektrobrodova) Štete
Mrzla voda Sljeme Crna špilja Mukinja/Mukinje (češći naziv za naselje Plitvička Jezera, zapravo ime glavne ulice ondje) Zabrdom
Napojište Šlag Mračna špilja Kokošji tavan Uvalica
Sartuk Metla Pakal Kozjački mostovi Drakulići

 

Sl. 1. Isječak karte iz 1910. autora Dragutina Franića – toponimi na starim kartama svjedoče o promjenama u imenima naselja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Geo tjedan treći je od osam promotivnih tjedana kojim se najavljuje rođendan Nacionalnog parka Plitvička jezera. Saznaj više

Vaš Nacionalni park Plitvička jezera