Obilježeni dani: 21. svibnja – Europski dan Natura 2000 i 22. svibnja – Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj

Urednik Novosti

Na informativno edukativnom štandu na Ulazu 1 družili smo se s posjetiteljima, informirali ih o obilježavanja važnih datuma i važnosti očuvanja bioraznolikosti s naglaskom na bioraznolikost Parka.

Isti dan, u poslijepodnevnim satima vezano za navedenu tematiku održano je predavanje u Kongresnoj dvorani Hotela Jezero. Sudionici predavanja imali su priliku doznati više o Parku kao dijelu NATURA 2000.


Nacionalni park Plitvička jezera je Područje očuvanja značajno za ptice

Natura područje Nacionalni park Plitvička jezera obuhvaća cijeli NP Plitvička jezera i područje oko Barićeve špilje zbog povezanosti staništa Parka sa šišmišima koji ih koriste kao važno sklonište. Nacionalni park Plitvička jezera je Područje očuvanja značajno za ptice (POP) i to za 21 vrstu ptica. Posebno se ističu sove i djetlovke zahvaljujući starim i očuvanim šumama. Još uvijek dobro očuvani travnjaci važno su utočište za rijetke i ugrožene ptice poput kosca Crex crex i eje livadarke Circus pygargus.

Nacionalni park Plitvička jezera osim za ptice je Područje očuvanja značajno za vrste i staništa (POVS). Značajno je za 27 ciljnih vrsta (izuzev ptice) i čak 20 ciljnih stanišnih tipova, odnosno ukupno 68 ciljnih vrsta i staništa (21 +27 +20).


Park je utočište za najvrjednija i najugroženije staništa i vrste u Europi

Osim vodenog stanišnog tipa Sedrenih barijera krških rijeka Dinarida po kojem je ovaj Park jedinstven i drugih vodenih stanišnih niz je travnjačkih stanišnih tipova bogatih vrstama poput travnjaka beskoljenke, tvrdače, suhih kontinentalnih travnjaka, cretova te šumskih staništa kao ilirske bukove šume, acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa i dr.


Park je stanište za sve tri velike zvjeri: medvjeda Ursus arctos, vuka Canis lupus i risa Lynx linx

Značajan je za druge vrste poput širokouhog mračnjaka Barbastella barbastellus rezidentne šumske vrste šišmiša, leptira močvarna riđa Eufydryas aurinia i danja medonjica Euplagia quadripuncaria, saproksilne kornjaše ovisne o starom i odumrlom drvu (alpinska strizibuba Rosalia alpina, velika četveropjega cvilidreta Morimus funereus i mirišljavi samotar Osmderma eremita).

Orhideja gospina papučica Cypripedium calceolus, livadni procjepak Chouardia litardierei, puzavi celer Apium epens i sibirska jezičnjača Liogularia sibirica kojoj je Park jedino nalazište u Hrvatskoj, ciljne su biljne vrste Parka.

Novijim istraživanjima utvrđene su za Park dvije ciljne vrste riba: dvoprugasti vijun Cobitis bilineata i talijanski zlatni vijun Sabanevia laureata kojoj je Park također jedino nalazište u Hrvatskoj.

I ove godne, 14 godinu za redom, posjetila nas je i pridružila se obilježavanju Međunarodnog dana biološke raznolikosti grupa studenata sa Sveučilišta u Georgiji (University of Georgia) iz Sjedinjenih Američkih Država pod vodstvom dr. sc. Carol Phillips Cotton i njene asistentice dr.sc. Marshe Black.

Posebno druženje s djecom iz Područne škole Vrhovine, kojim je proširena suradnja s lokalnom zajednicom, bilo je od iznimnog značaja.


Bioraznolikost Nacionalnog parka Plitvička jezera