Odluka o koncesijskom odobrenju – “35. Plitvički maraton”

Urednik Natječaj za koncesijsko odobrenje

Temeljem članka 189. stavka 2. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i čl. 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ sa sjedištem u Plitvičkim Jezerima, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, OIB: 91109303119, zastupana po ravnatelju Tomislavu Kovačeviću (dalje u tekstu: Davatelj koncesijskog odobrenja) donosi 

ODLUKU
o koncesijskom odobrenju  za održavanjemeđunarodne sportske priredbe – „35. Plitvički maraton“

I.

Daje se organizatoru sportskog natjecanja ATLETSKI KLUB PLITVICE sa sjedištem u Plitvičkim Jezerima, Mukinje 31, OIB: 19220540764 (dalje u tekstu: Korisnik koncesijskog odobrenja) koncesijsko odobrenje za održavanje međunarodne sportske priredbe – „35. Plitvički maraton“ u zaštićenom području – Nacionalnom parku „Plitvička jezera“.

II.

Sportsko natjecanje iz toč. I. ove Odluke održat će se dana 6. lipnja (subota) i 7. lipnja (nedjelja) 2020. godine na zaštićenom području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ i to na relaciji Mukinje (Plitvička Jezera) – Drežničko Selište (državna cesta DC 429) u pravcu Zagreba – selo Poljanak (državna cesta DC 42) – Plitvički Ljeskovac – Velika Poljana (iza hotela „Plitvice“) – Mukinje (Plitvička Jezera).

III.

Korisnik koncesijskog odobrenja održavanjem sportskog natjecanja ne smije ni na koji način negativno utjecati na zaštićeno područje Nacionalnog parka „Plitvička jezera“.

IV.

Korisnik koncesijskog odobrenja za održavanje sportskog natjecanja iz toč. I. i II. ove Odluke obvezan je platiti Davatelju koncesijskog odobrenja jednokratnu naknadu koja iznosi 5.000,00 kuna uvećana za pripadajući PDV.

V.

Obzirom se radi o koncesijskom odobrenju radi obavljanja jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini, temeljem ove Odluke ne sklapa se ugovor o koncesijskom odobrenju.

VI.

Ova Odluka objavit će se na službenim web stranicama i oglasnim pločama Davatelja koncesijskog odobrenja.

VII.

Žalba na ovu Odluku ne odgađa njezino izvršenje.     

Obrazloženje

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zaprimila je dana 7. veljače 2020. godine, pod ur. brojem: 1656/2020, od udruge ATLETSKI KLUB PLITVICE sa sjedištem u Plitvičkim Jezerima, Mukinje 31, OIB: 19220540764, zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za održavanje međunarodne sportske priredbe „35. Plitvički maraton“ u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“ (6. i 7. lipnja 2020. godine) s prilozima kako slijedi:

–           Troškovnik za organizaciju 35. Plitvičkog maratona;
–           Pismo preporuke Turističke zajednice Općine Plitvička jezera od 12.09.2019.;
–           Pismo preporuke od Sportske udruge Kontitrails Zagreb od 13.09.2019.;
–           Pismo preporuke od Općine Plitvička Jezera od 16.09.2019.;
–           Pismo preporuke Turističke zajednice Općine Rakovica od 16.09.2019.;
–           Pismo preporuke od Općine Rakovica od 16.09.2019.;
–           Pismo preporuke od Javne ustanove za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode – PP Grabovača iz rujna 2019.;
–           Pismo preporuke Turističke zajednice Grada Slunja.

Iz podnesenog zahtjeva proizlazi da je AK Plitvice udruga osnovana 9. ožujka 2017. godine, koja je u protekle tri godine svog postojanja nastupila na više od 150 natjecanja diljem Republike Hrvatske i inozemstva. AK Plitvice je član Hrvatskog atletskog saveza i aktivno sudjeluje u natjecanjima pod okriljem Hrvatskog atletskog saveza. AK Plitvice je u 2019. godini organizirao nekoliko manifestacije koje su privukle veliki broj sudionika, koje je udruga organizirala samostalno i/ili s partnerima kao na primjer: “2. Memorijal za Josipa Jovića“ (31. ožujka 2019. godine); „1. utrku Sv. Jurja“ (17. travnja 2019. godine – partner MUP); „Olimpijski festival dječjih vrtića Ličko-senjske županije“ (22. svibnja 2019. godine); „Lika adventure trail” (6. srpnja 2019. godine – suradnja s PP Grabovača); „1. Rastoke trail“ (7. rujna 2019. godine); „Plitvička noćna utrka“(7. rujna 2019. godine – suradnja s Općinom Plitvička Jezera i TZ Plitvička jezera); „2. Baraćforest trail“(26. listopada 2019. godine – suradnja s JU Baraćeve špilje). AK Plitvice broji 43 članova, od kojih su se dva člana (Goran Poznanović i Renato Sertić) posebno istaknuli sa zapaženim rezultatima u polumaratonima i maratonima u Republici Hrvatskoj, ali i u inozemstvu.

Iz priloženog troškovnika za organizaciju 35. Plitvičkog maratona proizlazi da je AK Plitvice detaljno razradio sve troškovničke stavke prema količinama i iznosima za organizaciju 35. Plitvičkog maratona (neto iznos od 632.240,00 kn ).

Iz Pisma preporuke Turističke zajednice Općine Plitvička jezera od 12. rujna 2019. godine proizlazi da je AK Plitvice uspješno organizirao prvu noćnu utrku u Korenici, kojoj organizaciji su članovi pristupili ozbiljno, korektno, te sa velikim entuzijazmom i voljom kako bi utrka bila što posjećenija. 

Iz Pisma preporuke Sportske udruge Kontitrails Zagreb od 13. rujna 2019. godine proizlazi da je AK Plitvice članstvo u navedenoj udrugi zaslužio odličnom organizacijom Barač traila, te da su AK Plitvice dodijelili privilegiju organizacije posljednjeg kola lige koje je odlučujuće za ukupni plasman natjecatelja. Također se u navedenom Pismu preporuke posebno ističe da je AK Plitvice sportska udruga koja je svojim djelovanjem obogatila kraj iz kojeg dolazi.

Iz Pisma preporuke Općine Plitvička Jezera od 16. rujna 2019. godine proizlazi da na području Općine Plitvička Jezera djeluje 28 udruga od kojih se sa svojim radom posebno ističe udruga AK Plitvice koja od svog osnivanja doprinosi promoviranju Općine Plitvička Jezera, a osobito promoviranju, unapređenju i razvoju atletskog sporta te sportskih vrijednosti na području Općine.

Iz Pisma preporuke Turističke zajednice Općine Rakovica od 16. rujna 2019. godine proizlazi da je prisutnost AK Plitvice na području Općine u posljednje dvije godine rezultirala utrkama koje su privukle veliki broj sudionika i trkača, u kojima su pokazali veliku odgovornost i profesionalnost u radu.

Iz Pisma preporuke Općine Rakovica od 16. rujna 2019. godine proizlazi preporuka udrugi AK Plitvice upravo za organizaciju 35. Plitvičkog maratona iz razloga jer najbolje poznaju teren i trase utrka, te jer svakodnevno odrađuju treninge po trasama maratona. Također se u navedenom Pismu preporuke ističe da je AK Plitvice pokazao sposobnost organizacije većih događaja, te zavidan timski rad svih njegovih članova.

Iz Pisma preporuke Javne ustanove za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode Park prirode Grabovača od 12. rujna 2019. godine proizlazi da je AK Plitvice uspješno organizirao prvu trail utrku „Lika adventure trail“, te da će s udrugom surađivati i u 2020. godini u pogledu organiziranja drugog izdanja navedene trail utrke.

Iz Pisma preporuke Turističke zajednice Grada Slunja (bez nadnevka) proizlazi da je AK Plitvice organizirao utrku „Rastoke trail“, koja utrka je prošla besprijekorno te su sudionici bili oduševljeni organizacijom i realizacijom navedene utrke koja je doprinijela popunjavanju smještajnih kapaciteta, promociji destinacije, zadržavanju i potrošnji sudionika manifestacije  i sl.

            Člankom 188. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19; dalje u tekstu: ZZP) propisano je da javne ustanove mogu dati koncesijsko odobrenje pravnim ili fizičkim osobama na vrijeme do pet godina za gospodarsko korištenje prirodnih dobara i/ili obavljanje drugih dopuštenih djelatnosti na zaštićenom području i speleološkom objektu kojima upravljaju.

            Člankom 189. stavkom 2. podstavkom 1. ZZP-a propisano je da se iznimno koncesijsko odobrenje može dati neposredno na zahtjev bez prikupljanja ponuda za obavljanje djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini, te je u stavku 3. istog članka propisano da takvu odluku o koncesijskom odobrenju donosi ravnatelj nadležne javne ustanove.

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ kao davatelj koncesijskog odobrenja smatra da je zahtjev AK Plitvice osnovan, te daje AK Plitvice koncesijsko odobrenje za održavanje međunarodne sportske priredbe – „35. Plitvički maraton“, koja priredba će se održati dana 6. lipnja (subota) i 7. lipnja (nedjelja) 2020. godine na zaštićenom području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“

Davatelj koncesijskog odobrenja smatra da će AK Plitvice kao sportska udruga osnovana s ciljem planskog i organiziranog poticanja, promicanja, unaprjeđivanja i razvoja atletskog sporta te sportskih vrijednosti na području Općine Plitvička Jezera i Ličko-senjske županije, koja je u proteklom razdoblju pridonijela promicanju i unapređenju atletskog sporta na području Lika destinacije, na profesionalan, odgovoran i inovativan način organizirati „35. Plitvički maraton“. 

Prilikom određivanja visine naknade za koncesijsko odobrenje Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ vodila je računa o vrsti i kontinuitetu sportskog natjecanja koje će se održati u zaštićenom području, te o mikrolokaciji na kojoj će se održati sportsko natjecanje, kao i o činjenici da je „Plitvički maraton“ najpoznatiji, najstariji i najatraktivniji maraton na kojem sudjeluje više od 2 000 trkača iz cijelog svijeta. 

Člankom 191. stavkom 4. ZZP-a propisano je da se u slučaju iz članka 189. stavka 2. ZZP-a ne sklapa ugovor o koncesijskom odobrenju.

Člankom 190. stavkom 2. ZZP-a propisano je da žalba na odluku o koncesijskom odobrenju na odgađa njezino izvršenje.

Na osnovi utvrđenog činjeničnog stanja, a suglasno navedenim propisima riješeno je kao u izreci ove Odluke.

U Plitvičkim Jezerima, 11. veljače 2020.
Ur. broj: 600/2020

Za Davatelja koncesijskog odobrenja:

Ravnatelj

Tomislav Kovačević

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

            Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u roku petnaest (15) dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se podnosi pisano u dva primjerka putem Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.

            Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 8/17)