OGLAS – SEZONA 2021 – vozač vlaka i vozač B-C kategorije

Urednik Natječaji za posao

Na temelju članka 6. stavka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ (ur. broj: 2430/18 od 16. travnja 2018. godine; Dodatak I., ur. broj: 6501/19 od 10. srpnja 2019. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

OGLAS

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme za rad na sezonskim poslovima (turistička sezona 2021.),  za sljedeća radna mjesta:

I              SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

I.I.          ODJEL PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

I.I.1.       Vozač panoramskog vlaka (m/ž) – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme prometnog smjera i položen ispit za vozača D i E kategorije

– najmanje jedna godina radnog iskustva

– poznavanje jednog svjetskog jezika

I.I.2.       Vozač B i C kategorije (m/ž) – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme prometnog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva

– položen vozački ispit B i C kategorije

Uz prijavu za oglas kandidati moraju priložiti:

– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu

– presliku osobne iskaznice

– presliku dokaza o poznavanju jednog svjetskog jezika (za radno mjesto vozač panoramskog vlaka)

– presliku vozačke dozvole

– presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– ispunjenu Privolu za prikupljanje osobnih podataka (obrazac se nalazi u privitku ovog oglasa)

NAPOMENE:                     

– svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2021. s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog oglasa na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

Prijavom na oglas kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima oglasa koji se objavljuju na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj oglas.

Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na oglas dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa predaju se isključivo poštom na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom:„Za oglas – Vozač panoramskog vlaka i/ili Vozač B i C kategorije“.

O tijeku i rezultatima ovog oglasa kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

S obzirom na izvanrednu situaciju izazvanu epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovanom virusom SARS-CoV-2 i posljedičnu neizvjesnost, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zadržava pravo da u cijelosti i/ili djelomično poništi predmetni oglas za zapošljavanje, odnosno da ne sklopi ugovor o radu s izabranim kandidatima i/ili ga sklopi s manjim brojem kandidata u odnosu na traženi broj kandidata, poštujući objavljenu rang listu odnosno rezultate predmetnog oglasa.

U Plitvičkim Jezerima, 15. lipnja 2021.

Ur. broj: 1312/21

 Ravnatelj

Tomislav Kovačević

OGLAS – sezona 2021 – vozač vlaka i vozač B i C kategorije.pdf