Oglas za prijam u radni odnos – sezona 2021

Urednik Natječaji za posao, Novosti

Na temelju članka 6. stavka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ (ur. broj: 2430/18 od 16. travnja 2018. godine; Dodatak I., ur. broj: 6501/19 od 10. srpnja 2019. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

OGLAS

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme za rad na sezonskim poslovima (turistička sezona 2021.),  za sljedeća radna mjesta:

I              PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.1. Konobar II – 17 izvršitelja

Uvjeti:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera – konobar
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– poznavanje dva svjetska jezika
– poznavanje rada na računalu

I.2. Kuhar II – 12 izvršitelja

 Uvjeti:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera – kuhar
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– poznavanje jednog svjetskog jezika

I.3. Perač posuđa – 2 izvršitelja

Uvjeti:

– NSS

I.4. Mesar – 2 izvršitelja

Uvjeti:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme ugostiteljskog ili strukovnog smjera – mesar
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

I.5. Sobarica – 2 izvršitelja

Uvjeti:

– NKV
– najmanje jedna godina radnog iskustva

Ukupno: 35 izvršitelja

II            SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Pomoćnik zapovjednika – mornar – 18 izvršitelja

Uvjeti:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog ili turističkog smjera
– najmanje dvije godine radnog iskustva na brodu
– poznavanje jednog svjetskog jezika

II.2. Informator – 15 izvršitelja

Uvjeti:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme turističko-hotelijerskog ili društvenog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– znanje dva svjetska jezika

Ukupno: 33 izvršitelja

III           SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

I.1. Radnik na uređivanju travnjaka – 10 izvršitelja

Uvjeti:

– NKV; završena osnovna škola

I.2. Zidar – 2 izvršitelja

Uvjeti:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme građevinskog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

I.3. Radnik – rukovatelj motornom pilom – 2 izvršitelja

  • KV sjekač
  • jedna godina radnog iskustva

Ukupno:  14 izvršitelja   

IV           PODRUŽNICA TRGOVINE

IV.1. Prodavač II* – 12 izvršitelja

Uvjeti:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme trgovačkog smjera
– poznavanje jednog svjetskog jezika
– znanje rada na računalu

Ukupno: 12 izvršitelja

*Napomena: radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača  u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata

V            SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

V.1. Referent turističke prodaje III vrste – 3 izvršitelja

Uvjeti:

– VŠS-VI/I stupanj stručne spreme hotelijerskog, turističkog ili drugog odgovarajućeg smjera
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci
– poznavanje dva svjetska jezika
– znanje rada na računalu

V.2. Stručni suradnik za promidžbu  – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– VSS-VII/I stupanj stručne spreme turističkog, ekonomskog ili društvenog smjera
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci
– znanje dva svjetska jezika
– znanje rada na računalu

Ukupno: 4 izvršitelja

VI           PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VI.1. KV zidar  – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme građevinskog smjera
– najmanje jedna godina radnog iskustva

VI.2. KV stolar – 1 izvršitelj

Uvjeti:

  • SSS-IV/I stupanj stručna sprema drvno-prerađivačkog smjera
  •  najmanje jedna godina radnog iskustva

VI.3. Pomoćni radnik – 2 izvršitelja

Uvjeti:

– NSS

Ukupno: 4 izvršitelja

Sveukupno: 102 izvršitelja

Uz prijavu za oglas svi kandidati moraju priložiti:

– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (za sva SSS radna mjesta)
– presliku diplome o završenoj stručnoj spremi (za VŠS i VSS radna mjesta)
– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
– presliku osobne iskaznice
– presliku brodarske knjižice (za radno mjesto pomoćnik zapovjednika-mornar)
– presliku uvjerenja za rukovatelja motornom pilom (za radno mjesto radnik-rukovatelj motornom pilom)
– presliku dokaza o poznavanju jednog i/ili dva svjetskog jezika (za sva radna mjesta u kojim je uvjet znanje/poznavanje stranih jezika)
– presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– ispunjenu Privolu za prikupljanje osobnih podataka (obrazac se nalazi u privitku ovog oglasa)

NAPOMENE:                   

– svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2021. s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog oglasa na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

– kandidati mogu podnijeti jednu prijavu kojom se natječu za više oglašenih radnih mjesta (uz obvezu dostavu sve tražene dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje formalnih uvjeta za svako radno mjesto naznačeno u prijavi).

Prijavom na oglas kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima oglasa koji se objavljuju na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj oglas.

Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na oglas dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa predaju se isključivo poštom na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom:„Za oglas – turistička sezona 2021.“.

O tijeku i rezultatima ovog oglasa kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

S obzirom na izvanrednu situaciju izazvanu epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovanom virusom SARS-CoV-2 i posljedičnu neizvjesnost, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zadržava pravo da u cijelosti i/ili djelomično poništi predmetni oglas za zapošljavanje, odnosno da ne sklopi ugovor o radu s izabranim kandidatima i/ili ga sklopi s manjim brojem kandidata u odnosu na traženi broj kandidata, poštujući objavljenu rang listu odnosno rezultate predmetnog oglasa.

U Plitvičkim Jezerima, 21. travnja 2021.

Ur. broj: ______/21

 Ravnatelj

Tomislav Kovačević