Oglas za prodaju rashodovane dugotrajne imovine

Urednik Novosti

Na temelju Odluke ravnatelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ o imenovanju Povjerenstva za provedbu usmenog nadmetanja (licitacije) za prodaju rashodovane dugotrajne imovine – vozila, strojeva i oprema (dalje u tekstu: Povjerenstvo) od 9. studenog 2020. (ur. Broj: 2608/20). Povjerenstvo za provedbu postupka u sastavu Ivan Marić (predsjednik), Josipa Matanić (član) i Ivana Šindija (član), objavljuje

O G L A S
ZA PRODAJU RASHODOVANE DUGOTRAJNE IMOVINE

Oglašava se prodaja rashodovane dugotrajne imovine – vozila, strojeva i opreme, putem usmenog javnog nadmetanja. Javno nadmetanje održati će se 25. studenog 2020. godine (srijeda) u hotelu „Jezero“ (kongresna dvorana)  s početkom u 10:00 sati.
UVJETI PRODAJE

 • Licitaciju provodi Povjerenstvo za prodaju uz vođenje zapisnika.
 • Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe koje prije početka licitacije uplate jamčevinu u 10% iznosu od početne cijene predmeta koji licitiraju za vrijednosti od 2.000,00 kn. i više na (žiro – račun) IBAN  HR 9223400091100146480, Poziv na broj  HR00 2608 – 20 s naznakom jamčevina za predmet pod rednim brojem… 
 • POČETNE CIJENE U KUNAMA bez PDV-a su iskazane u Prilogu br. 1.
 • Usmeno se licitira na taj način da natjecatelj može licitirati iznad početne cijene za novčani iznos od 100,00 kn po PREDMETU NADMETANJA sve dok se ne dođe do najvećeg ponuđenog iznosa.
 • Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na usmenom nadmetanju
 • Predmeti se prodaju po sistemu „viđeno – kupljeno“ i prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za nedostatke i kvalitetu predmeta prodaje.
 • Predmeti prodaje mogu se pogledati 23. studenog 2020.god., u mjestu Mukinje (zgrade tehnike – garaže) od 10:00 do 12:00 sati i skladište Prijeboj od 12:00 do 13:00 sati.
 • Isporuka: po predočenju i primitku uplate licitirane cijene na žiro – račun (ne duže od tri (3) dana).
 • U koliko uspješni ponuditelj u propisnom roku ne uplati i preuzme licitirani predmet, ponuditelj gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju Povjerenstvo će u pisanoj formi obavijestiti ponuditelja koji je u nadmetanju dao po visini drugu najvišu ponudu da u roku od  osam (8) dana izvrši uplatu i preuzme predmet.
 • Kupac snosi sve troškove i izvatke vezane uz prijenos vlasništva prava i provedbu ugovora o kupoprodaji koji se ovjerava kod javnog bilježnika. U koliko se na predmetu kupnje nalazi logo Ustanove, kupac je dužan u roku od osam dana od dana preuzimanja isti ukloniti o svom trošku te dostaviti Ustanovi dokaz o uklanjanju (fotografija vozila).
 • Ovaj Oglas objaviti će se na oglasnim pločama Ustanove i službenoj web stranici Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Sve informacije o predmetnom nadmetanju zainteresirani mogu dobiti na  mob. 099/ 2767304 Ivan Marić radnim danom od 7-15 sati.
Prilikom provedbe javnog usmenog nadmetanja organizator će osigurati provođenje svih epidemioloških mjera i preporuka Stožera civilne zaštite te se pozivaju sudionici na poštivanje istih (obvezno nošenje zaštitne maske).
Organizator zadržava pravo, u slučaju više sile i nepovoljne epidemiološke situacije, odgoditi održavanje usmenog nadmetanja, a o čemu će pravodobno biti istaknuta obavijest na web stranici Ustanove.

Plitvička Jezera, 13. studenog 2020.

Ovdje možete preuzeti popis vozila za licitaciju u PDF dokumentu.