Oglas za prodaju rashodovane dugotrajne imovine

Urednik Novosti

Na temelju Odluke ravnatelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ o imenovanju Povjerenstva za provedbu usmenog nadmetanja (licitacije) za prodaju rashodovane dugotrajne imovine – vozila (dalje u tekstu: Povjerenstvo) od 17. siječnja 2022. (ur. Broj: 2125/84-04-01/2-22-4). Povjerenstvo za provedbu postupka u sastavu Ivan Marić (predsjednik), Ivana Šindija (član) i Ivana Krizmanić (član), objavljuje

O G L A S
ZA PRODAJU RASHODOVANE DUGOTRAJNE IMOVINE

Oglašava se prodaja rashodovane dugotrajne imovine – vozila,  putem usmenog javnog nadmetanja. Javno nadmetanje održati će se 10. veljače 2022. godine (četvrtak) u hotelu „Jezero“ (kongresna dvorana)  s početkom u 11:00 sati.

UVJETI PRODAJE

 • Licitaciju provodi Povjerenstvo za prodaju uz vođenje zapisnika.
 • Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe koje 1 dan prije početka licitacije uplate jamčevinu u 10% iznosu od početne cijene predmeta koji licitiraju za vrijednosti od 2.000,00 kn. i više na (žiro – račun) IBAN  HR 922340001100146480, Poziv na broj  HR00 0612 – REDNI BROJ PREDMETA s naznakom jamčevina za predmet pod rednim brojem…  (  ne priznajemo uplate jamčevine ukoliko nije uplaćeno zasebno po predmetu licitacije )
 • POČETNE CIJENE U KUNAMA bez PDV-a su iskazane u Prilogu br. 1.
 • Usmeno se licitira na taj način da natjecatelj može licitirati iznad početne cijene za novčani iznos od 1000,00 kn po PREDMETU NADMETANJA sve dok se ne dođe do najvećeg ponuđenog iznosa.
 • Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na usmenom nadmetanju
 • Predmeti se prodaju po sistemu „viđeno – kupljeno“ i prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za nedostatke i kvalitetu predmeta prodaje.
 • Predmeti prodaje mogu se pogledati 26. siječnja 2022.god. do 04.veljače 2022.god, u mjestu Mukinje (zgrade tehnike – garaže) od 10:00 do 14:00 sati.
 • Isporuka: po predočenju i primitku uplate licitirane cijene na žiro – račun (ne duže od tri (3) dana).
 • Ukoliko uspješni ponuditelj u propisnom roku ne uplati i preuzme licitirani predmet, ponuditelj gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju Povjerenstvo će u pisanoj formi obavijestiti ponuditelja koji je u nadmetanju dao po visini drugu najvišu ponudu da u roku od  osam (8) dana izvrši uplatu i preuzme predmet.
 • Kupac snosi sve troškove i izvatke vezane uz prijenos vlasništva prava i provedbu ugovora o kupoprodaji koji se ovjerava kod javnog bilježnika. U koliko se na predmetu kupnje nalazi logo Ustanove, kupac je dužan u roku od osam dana od dana preuzimanja isti ukloniti o svom trošku te dostaviti Ustanovi dokaz o uklanjanju (fotografija vozila).
 • Ovaj Oglas objaviti će se na oglasnim pločama Ustanove i službenoj web stranici Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Sve informacije o predmetnom nadmetanju zainteresirani mogu dobiti radnim danom u periodu od 07:00 do 15:00h na  mob. 099/ 2767304  Ivan Marić

Prilikom provedbe javnog usmenog nadmetanja organizator će osigurati provođenje svih epidemioloških mjera i preporuka Stožera civilne zaštite te se pozivaju sudionici na poštivanje istih (obvezno nošenje zaštitne maske te valjane COVID potvrde).

Organizator zadržava pravo, u slučaju više sile i nepovoljne epidemiološke situacije, odgoditi održavanje usmenog nadmetanja, a o čemu će pravodobno biti istaknuta obavijest na web stranici Ustanove.

Plitvička Jezera, 17. siječnja 2022.

Povjerenstvo

Ovdje možete preuzeti popis vozila za licitaciju.