Ponovljeni natječaj – turistička sezona 2018

Urednik Natječaji za posao

Natječaj je objavljen u NN br. 32 od 6. travnja 2018. godine. Zadnji dan za prijavu –  16. travnja 2018.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

PONOVLJENI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2018.),  za sljedeća radna mjesta:

 

I  PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
I.1. Recepcionar III – 2 izvršitelja
I.2. Konobar  III – 4 izvršitelja
I.3. Blagajnik – 1 izvršitelj
I.4. Kuhar II – 5 izvršitelja
I.5. Kuhar III – 3 izvršitelja
I.6.. Slastičar II – 1 izvršitelj
I.7. Pomoćni slastičar – 1 izvršitelj
I.8. Kuhar roštilja-pečenjar  –  14 izvršitelja
I.9. Mesar – 3 izvršitelja
I.10. Sobarica – 2 izvršitelja
I.11. Čistačica – 1 izvršitelj
I.12. Vešarica – 3 izvršitelja
Ukupno: 40 izvršitelja

 

II SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA
II.1. Recepcionar ulaznih recepcija I – 4 izvršitelja
II.2. Informator – 6 izvršitelja
II.3. Čuvar parkirališta – 6 izvršitelja
Ukupno: 16 izvršitelja

III SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
III.1. Referent turističke prodaje I vrste  – 2 izvršitelja
III.2. Referent turističke prodaje II vrste  – 2 izvršitelja
III.3. Referent turističke prodaje III vrste  – 4 izvršitelja
Ukupno: 8 izvršitelja

 

IV PODRUŽNICA TRGOVINE
IV.1. Prodavač II* – 2 izvršitelja
Ukupno: 2 izvršitelja
*Napomena: radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata
Sveukupno: 66 izvršitelja

Uvjeti:
– NKV (za radna mjesta: sobarica, vešarica, čistačica i čuvar parkirališta);
– SSS ekonomskog, turističkog ili hotelijersko-turističkog smjera (za radna mjesta: recepcionar III, blagajnik, recepcionar ulaznih recepcija I i informator);
– SSS ugostiteljskog i/ili strukovnog smjera (za radna mjesta: konobar III, kuhar II, kuhar III, kuhar roštilja-pečenjar, slastičar II, pomoćni slastičar i mesar);
– SSS trgovačkog smjera (za radno mjesto: prodavač II);
– VŠS hotelijerskog, turističkog ili drugog odgovarajućeg smjera i aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu (za radno mjesto: referent turističke prodaje III vrste)
– VŠS turističkog ili ekonomskog smjera, najmanje dvije godine radnog iskustava i aktivno znanje  najmanje dva svjetska jezika u govoru i pismu (za radno mjesto: referent turističke prodaje I vrste)
– VSS hotelijerskog ili turističkog smjera, najmanje tri godine radnog iskustava i aktivno znanje  najmanje tri svjetska jezika u govoru i pismu (za radno mjesto: referent turističke prodaje I vrste)
i
– aktivno znanje stranih jezika za poslove SSS, VŠS i VSS
– poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima za poslove VŠS i VSS

 

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)
– presliku svjedodžbe/diplome o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS, VŠS i VSS)
– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)
– presliku osobne iskaznice
– presliku domovnice
– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE))

NAPOMENE:                         
– kandidati koji žele podnijeti prijavu na predmetni natječaj dužni su jasno i nedvojbeno naznačiti za koje radno mjesto podnose prijavu (kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta mogu podnijeti jednu prijavu, u kojoj su dužni jasno i nedvojbeno naznačiti za koja sve radna mjesta se prijava odnosi);
– kandidati mogu podnijeti jednu prijavu kojom se natječu za više oglašenih radnih mjesta;
– svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2018.  s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 16.04.2018.g do 01.07.2018.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno najkasnije do 31.10.2018.g. (bez mogućnosti produljenja), sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);
– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;
Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnici Ustanove (ZSC dr. Ivo Pevalek- prizemlje) od ponedjeljka do petka u vremenu od 11,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za ponovljeni natječaj – turistička sezona 2018.“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 3. travnja 2018.

Ur. broj: ____/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević