PONOVLJENI OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE – TURISTIČKA SEZONA 2023

Urednik Natječaji za posao, Novosti

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (Klasa: 006-01/22-02/02, Urbroj: 2125/84-01/1-22-1) od 17. srpnja 2022. godine,  članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ te sukladno prethodnoj suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/23-01/3, Urbroj: 517-02-1-1-1-23-8 od 13. siječnja 2023. godine i Klasa: 112-01/23-01/3, Urbroj: 517-02-1-1-1-23-84 od 13. ožujka 2023. godine), ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

OGLAS (ponovljeni)

za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2023.),  za sljedeća radna mjesta:

I              SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

I.1. Turistički vodič – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:

 • VŠS –VI/I sprema turističkog ili društvenog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • znanje dva svjetska jezika, 
 • položen stručni ispit za turističkog vodiča.

I.2. Recepcioner ulaznih recepcija I – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme turističko-hotelijerskog ili društvenog smjera,
 • najmanje tri godina radnog iskustva u struci
 • poznavanje dva svjetska jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

I.3. Informator – 10 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • SSS-IV/1 stupanj stručne spreme turističko- hotelijerskog ili društvenog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • znanje dva svjetska jezika.

I.4. Informator – blagajnik parkinga – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS IV/I stupanj stručne spreme turističko-hotelijerskog ili društvenog smjera,
 • jedna godina radnog iskustva,
 • poznavanje dva svjetska jezika,

I.5. Vozač B i C kategorije – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS- IV/I stupanj stručne spreme prometnog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • položen vozački ispit B i C kategorije.

Ukupno: 17 izvršitelja

II             PODRUŽNICA TRGOVINE

II.1. Prodavač II* – 8 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS- IV/I stupanj stručne spreme trgovačkog smjera,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • znanje rada na računalu.

Ukupno: 8 izvršitelja

*Napomena: radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata.

III            PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

III.1. Recepcionar II – 12 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme hotelijersko – turističkog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • znanje dva svjetska jezika,
 • znanje rada na računalu.

III.2. Recepcionar III (noćni rad) – 4 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS – IV/1 stupanj stručne spreme hotelijersko – turističkog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • znanje dva svjetska jezika,
 • znanje rada na računalu.

III.3. Blagajnik – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS- IV/1 stupanj stručne spreme ekonomskog ili turističkog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • znanje rada na računalu.

III.4. Vozač – 3 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS – IV/I prometnog smjera,
 • jedna godina radnog iskustva u struci,
 • vozačka dozvola C kategorije.

III.5. Sobarica – 12 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • NKV
 • najmanje jedna godina radnog iskustva.

III.6. Čistačica – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • NKV.

III.7. Vešarica – 5 izvršitelja                

Uvjeti za rad:

 • NKV.

Ukupno: 40 izvršitelja

IV           PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

IV.1. Električar za održavanje elektroopreme i instalacija (Odsjek teh. Održavanja)  – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • SSS- IV/I stupnja stručne spreme elektrotehničkog smjera,
 • najmanje tri godine radnog iskustva,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

IV.2. Zidar – 1 izvršitelj

Uvjeti za rad:

 • SSS/KV IV/1 stupanj stručne spreme građevinskog smjera
 • najmanje jedna godina radnog iskustva

IV.3. Pomoćni radnik – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad :

 • NSS.

IV.4. KV Tesar – 2 izvršitelja

Uvjeti za rad:

 • SSS/-IV/1 stupanj stručne spreme drvno prerađivačkog smjera
 • najmanje jedna godina radnog iskustva

Ukupno: 7 izvršitelja

Sveukupno: 72 izvršitelja

Uz Prijavni obrazac, na oglas za radno mjesto kandidati su dužni priložiti:

– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS i VŠS)

– presliku diplome/potvrde o završenoj stručnoj spremi (za radno mjesto VSS)

– presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu (OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE)

– presliku osobne iskaznice

– presliku vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet natječaja)

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci – OBAVEZNO ZA SVE KANDIDATE))

NAPOMENE:                    

sastavni dio prijave na oglas je Prijavni obrazac koji je kandidatima dostupan na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

– kandidati koji podnose prijavu na predmetni oglas dužni su u Prijavnom obrascu jasno i nedvojbeno naznačiti radno mjesto za koje podnose prijavu.

– kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta dužni su za svako od radnih mjesta za koje se prijavljuju podnesti zasebnu prijavu koja mora sadržavati zasebni Prijavni obrazac i cjelovitu dokumentaciju te biti dostavljena u zasebnoj kuverti.

– svi ugovori o radu sklapaju se s izabranim kandidatima na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova u turističkoj sezoni 2023.  s probnim radom u trajanju od mjesec dana, sa danom početka rada u periodu od 17.04.2023.g do 01.06.2023.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno do 31.10.2023.g. odnosno kasnije, sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog oglasa na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr);

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati po pozivu poslodavca dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;

Prijavom na oglas kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima oglasa koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na oglas.

Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranicama Ustanove (od 4. travnja 2023. godine do 12. travnja 2023. godine).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa šalju se na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom:„Za oglas – turistička sezona 2023.“.

O tijeku i rezultatima ovog oglasa kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 3. travnja 2023. godine

KLASA: 112-03/23-02/03

URBROJ: 2125/84-04-01/2-23-1

 Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Ponovljeni oglas

Prijavni obrazac