Šume Nacionalnog parka Plitvička jezera – dio europske ekološke mreže NATURA 2000

Urednik Uncategorized @hr

NATURA 2000 je ekološka mreža Europske unije sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova uspostavljena na temelju Direktive o pticama i Direktive o staništima.

Na tim područjima potrebno je održavati postojeće stanje prirode , nastaviti s održivim djelatnostima, a spriječiti one djelatnosti koje će djelovati negativno na prirodu (ne isključuje ljudsku djelatnost).
Nacionalni park Plitvička jezera dio je europske ekološke mreže NATURA 2000. Više od 80% površine Nacionalnog parka Plitvička jezera zauzimaju šumska Natura 2000 ciljna staništa, a zastupljena su s dva prioritetna ciljna stanišna tipa i šest ciljnih stanišnih tipova.
To su staništa čijem se očuvanju treba posvetiti posebna pažnja, a njihove površine treba održavati u povoljnom stanju. Za prioritetna staništa koja se na razini Europske unije nalaze u opasnosti od nestajanja, sve zemlje članice imaju posebnu odgovornost za očuvanje ovakvih staništa unutar svojeg teritorija.

Prioritetna NATURA 2000 ciljna staništa na području Parka:

  • 9180 Šume velikih nagiba i klanaca
  • 91EO Aluvijalne šume

NATURA 2000 ciljna staništa na području Parka:

  • 5130 Sastojine borovice na kiseloj i bazičnoj podlozi
  • 91LO Ilirske hrastovo-grabove šume

  • 91MO Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna ili cera

  • 91RO Dinarske borove šume na dolomitu

  • 9410 Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa

  • 91KO Ilirske bukove šume

Pročitajte i druge zanimljive Priče iz Nacionalnog parka Plitvička jezera