Crkva sv. Marka- arheološka istraživanja

Urednik Blog, Blog, Novosti, Novosti stručne službe

Od 11. do 22. rujna 2023. trajala su arheološka istraživanja ostataka crkve sv. Marka na položaju Široka Luka, Plitvica Selo. Hrvatski restauratorski zavod, Odjel za kopnenu arheologiju nastavio je istraživanja koja je vodio Arheološki muzej u Zagrebu od 2011. do 2013. godine. Tako su se ove godine djelatnicima HRZ-a (doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, Petar Sekulić, David Fudurić) pridružile i dvije djelatnice AMZ (Maja Bunčić, Anita Dugonjić) te troje studenata arheologije (Iva Tomljenović, Patricia Potočić i Ivo Ćevid) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istražena crkva vjerojatno je crkva sv. Jurja, koja se u izvorima spominje od 13. stoljeća. Do krivog navođenja titulara sv. Marka dolazi tek u 20. stoljeću, jer u 18. stoljeću crkvu pravoslavno stanovništvo, koje se naseljava nakon mira u Svištovu i povratka Plitvičkih jezera u sastav Habsburškog carstva, također naziva titularom sv. Đurađa (sv. Jurja). Također je u izvorima zabilježen i običaj hodočašćenja ruševinama crkve o blagdanu sv. Jurja stanovništava iz obližnjeg Drežnik Grada još početkom 20. stoljeća. U 20. stoljeću crkva se razgrađuje te se gradi bajer potoka Plitvica.

Na povišenoj terasi iznad plavnog dijela potoka Plitvica definirana je mala romanička crkva, oble apside i kamenom popločanog svetišta. U 15. stoljeću se nadograđuje velika gotička crkva tako da se ruši  južni zid male crkve i dozidava se nova. Mala crkva postaje tako sjeverna kapela velike crkve. Za sada je unutar crkve istraženo 13 grobova, koje prema nalazima pojasnih kopči i novca datiramo od 13. do 15. stoljeća. Grobovi su predani na antropološku analizu u Antropološki centar Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dr. sc. Vlasti Vyroubal koja je i sudjelovala u istraživanjima.