Fenologija vodenih kukaca

Urednik Uncategorized @hr

Vodeni kukci su najzastupljenija skupina živog svijeta u slatkim vodama, kako po brojnosti tako i po biomasi i raznolikosti. Njihova je važnost u tome što su izvrsni indikatori stanja ekosustava, premda su najčešće zanemareni zbog objektivnog razloga – izuzetno je mali broj stručnjaka koji ih istražuju, kao i brojne poteškoće u njihovoj identifikaciji do razine vrste. Ipak, područje Dinarida, kojem pripada i Nacionalni park Plitvička jezera, značajno je po velikom broju vrsta kao i po visokoj stopi endemičnosti.

Glavni ciljevi ovoga istraživanja su:

  1. pružiti pregled dosadašnjih istraživanja vodenih kukaca na području Plitvičkih jezera s bibliografskom bazom objavljenih radova;
  2. utvrditi dosadašnji popis objavljenih vrsta vodenih kukaca s posebnim naglaskom na red dvokrilaca (Diptera) s njihovom rasprostranjenošću; 
  3. pružiti pregled novih (novoopisanih i novoutvrđenih) i značajnih rijetkih vrsta vodenih kukaca s posebnim naglaskom na red dvokrilaca (Diptera);
  4. pružiti trenutno dostupne analize fenologije i biocenološkog sastava zajednice;
  5. pružiti podatke o brojnosti jedinki i njihovoj rasprostranjenosti.

Na području Nacionalnog parka dugi niz godina provodi se istraživanje vodenih kukaca, a od 2019. godine Nacionalni park započeo je s financiranjem tih istraživanja kako bi se dobili cjeloviti i sistematični entomološki podaci. Utvrđeni lokaliteti na kojima se provode terenska istraživanja su: izvor Bijele rijeke, izvor Crne rijeke, izlazna barijera Prošćanskog jezera i izlazna barijera jezera Kozjak te je dodan jednogodišnji privremeni lokalitet (do 2020. godine), utvrđen zbog iznenadnih promjena uzrokovanih lomom barijere nizvodno od Milinog jezera. Na svakom lokalitetu mjereni su fizikalno-kemijski pokazatelji te uzimani uzorci sakupljeni u emergencijskim klopkama, koji su se potom determinirali u laboratoriju. Iako je terenski rad u ovom segmentu uključivao 4 (­­+1) lokacije, sveukupno istraživanje obuhvaćeno ovim izvještajem trajalo je (s prekidima) od 2007. godine na ukupno 25 lokacija. Istraživanje su provodili istraživači s Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta zajedno s djelatnicima Znanstveno-stručnog centra Nacionalnog parka.

Izvor Bijele rijeke s piramidnim klopkama (Foto: Arhiva NPPJ)

Vrlo veliki broj vrsta vodenih kukaca utvrđen je cjelokupnim dosadašnjim istraživanjima raznolikosti faune te je zabilježeno 425 vrsta/taksona vodenih kukaca. Dodatno su utvrđene još 24 vrste iz reda dvokrilaca iz porodica Ceratopogonidae, Limoniidae, Pediciidae, Stratiomyidae i Tipulidae pa je ukupni broj vrsta 449, no za očekivati je da će se daljnjom obradom podataka utvrditi još vrsta. Na osnovu ovih višegodišnjih istraživanja može se uočiti i utjecaj klimatskih promjena na slatkovodni ekosustav Plitvičkih jezera, promatran kroz fenologiju dvokrilaca iz porodice Chironomidae pri čemu se mijenja sastav vrsta, ali i funkcionalni sastav obzirom na način prehrane (veća brojnost pasivnih filtratora, usitnjivača, grabežljivaca).

Piramidne klopke na izvoru Crne rijeke (Foto: Arhiva NPPJ)

Za detaljnije utvrđivanje promjena u sastavu i strukturi zajednice te emergencija (izlijetanje odraslih oblika kukaca) uslijed utjecaj klimatskih promjena, ova istraživanja je nužno provoditi u vremenskom razdoblju duljem od 20 godina. Time bi se dobio jasni uvid utjecaja klimatskih promjena na područje Parka kroz promjene temperature zraka, vode, a posebno za vodene kukce značajne promjene u protocima vodenih ekosustava.