Javni poziv za dodjelu stipendija

Urednik Novosti

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ i Sporazuma o suradnji sklopljenog između Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i Srednje škole Plitvička jezera, ur. broj: 5280/18 od 19. lipnja 2018. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje

 

JAVNI POZIV

za „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“

 

  1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela stipendija Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) učenicima Srednje škole Plitvička jezera (dalje u tekstu: Srednja škola).

Javni poziv se objavljuje na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr). Prijave se zaprimaju od dana objave ovog Javnog poziva do 15. listopada 2018. godine.

 

  1. CILJ JAVNOG POZIVA

Povezivanje obrazovanja s turizmom kroz stipendiranje učenika, što rad u turizmu čini inovativnim i dugoročno održivim.

Promicanje, vrednovanje i osobni i profesionalni razvoj mladih koji se školuju za turističko – ugostiteljska zanimanja.

 

  1. IZNOS SREDSTAVA

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od rujna do lipnja – tijekom trajanja nastavne godine. Iznos stipendije je 1.000,00 kuna mjesečno po učeniku.

 

  1. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN

Ovaj Javni poziv namijenjen je učenicima Srednje škole koji se obrazuju u ugostiteljskim zanimanjima i to za zanimanja: kuhar, konobar, slastičar i hotelijersko-turistički tehničar.

Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za sljedeće učenike:

 

SMJER BROJ UČENIKA KOJIMA ĆE SE DODIJELJIVATI STIPENDIJA UKUPNO UČENIKA
Hotelijersko – turistički tehničar Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za dva učenika/ice 4. razreda u školskoj 2018./2019. godine koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Javni poziv  

2

Konobar Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za dva učenika/ice 1. razreda, za tri učenika/ice 2. razreda i 5 učenika/ice 3. razreda u školskoj 2018./2019. godini, a koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Javni poziv  

10

Kuhar Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za pet učenika/ica 1. razreda, za 5 učenika/ica 2. razreda i za 10 učenika/ica 3. razreda u školskoj 2018./2019. godini koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Javni poziv  

20

Slastičar Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za dva učenika/ice 1. razreda i za dva učenika/ice 2. razreda u školskoj 2018./2019. godini, a koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Otvoreni javni poziv  

4

SVEUKUPNO 36

 

  1. NAMJENA

Sufinanciranje troškova školovanja učenicima.

 

  1. IZNOS I NAČIN ISPLATE

Iznos sredstava koji će se dodjeljivati je 1.000,00 kuna po učeniku mjesečno tijekom nastavne godine od rujna do lipnja.

Stipendije se isplaćuju korisnicima jednom mjesečno, za prethodni mjesec.

Učenici koji na temelju rezultata ovog Javnog poziva ostvare pravo na korištenje stipendije, navedena sredstva će im biti dodjeljivanja do kraja srednjoškolskog obrazovanja uz uvjet redovnog upisivanja nastavnog programa bez ponavljanja razreda.

 

  1. OBVEZE KORISNIKA

Po završetku školovanja korisnici stipendija koji su  stekli zanimanje zbog kojeg im je odobrena stipendija, dužni su prihvatiti zaposlenje na radnom mjestu u struci za koju im je stipendija odobrena u Ustanovi, najmanje u trajanju koliko je trajalo njegovo stipendiranje.

 

  1. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE ZA DODJELU STIPENDIJA

Prijava za dodjelu stipendija podnosi se putem Prijavnog obrasca koji se nalazi u privitku ovog Javnog poziva. Uz ispunjeni Prijavni obrazac prilaže se i propisana dokumentacija.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalje na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za Javni poziv – Stipendiranje učenika 2018/2019“

Prijave je moguće podnijeti do zaključno 15. listopada 2018. godine.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr) i osobno telefonskim putem.

 

  1. POSTUPAK ODOBRAVANJA STIPENDIJE

Stipendije se odobravaju unaprijed predviđenom broju učenika što je definirano točkom 4. ovog Javnog poziva, na način da će stipendije biti dodijeljene predviđenom broju učenika koji ostvare najviši broj bodova sukladno propisanim uvjetima.

U slučaju jednakog broja bodova, prednost ima učenik/ica u težoj materijalnoj i socijalnoj situaciji, a ukoliko ovaj kriterij ne donesene različit broj bodova, prednost ima učenik/ica više godine školovanja.

 

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

Ustanova zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva.

Korisnici stipendije potpisom Ugovora daju suglasnost da se u okviru promidžbenih aktivnosti Ustanove medijski prati provedba Projekta putem kojeg su ostvarili stipendije, te pristaje na javnu objavu svojih podatka u kontekstu dodjele stipendije

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

 

U Plitvičkim Jezerima 10. rujna 2018.

Ur. broj: 8373/2018

 

                                                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                                                                 Tomislav Kovačević

PREUZIMANJE DOKUMENATA:

Prijavni obrazac

Upute za podnošenje prijave