Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostorija

Urednik Natječaji za zakup

Natječaj objavljen u Narodnim novinama 36/18  od 18.04.2018.

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine, broj 125/11 i 64/15) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnih prostorija – naselje Mukinje, ur. broj: 2438/18 od 13. travnja 2018 godine, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje:

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostorija:

            Ad. 1. Poslovna prostorija u naselju Mukinje, prizemlje zgrade Mukinje k.br. 34 – površine 24 m2.
            Ad. 2. Poslovna prostorija u naselju Mukinje, prizemlje zgrade Mukinje k.br. 34 – površine 12 m2.

 

 1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje uredske djelatnosti, kao i svih drugih oblika tihe djelatnosti, kao i djelatnost udruga i umjetničkih radionica.
 2. Početni mjesečni iznos zakupnine iznosi 20,00 kn po m2 uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost.
 3. Poslovne prostorije daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju do najviše 5 godina.
 4. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši iznos ponuđene zakupnine.
 5. Poslovne prostorije se daje u zakup u stanju u kakvom se sada nalazi (viđeno stanje), a troškove investicijskih ulaganja u poslovne prostorije snosi budući zakupnik na temelju prethodne suglasnosti Ustanove. Izabrani ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o zakupu odriče se prava potraživanja za uložena sredstva u poslovne prostorije, i to s bilo koje osnove bez obzira jesu li sredstva uložena sa i/ili bez znanja Ustanove. Poslovne prostorije mogu se pregledati uz prethodni dogovor (v.d. voditeljica Službe zajedničkih poslova – tajnica Ustanove Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur.; telefon: 053/751-375; mobitel: 099/2767-300).
 6. Ponuda za natječaj mora sadržavati:
  – ponudu u kojoj moraju biti navedeni podaci o ponuditelju (ime i prezime ili naziv, adresa odnosno sjedište, OIB, te opis djelatnosti koju ponuditelj planira obavljati u poslovnoj prostoriji)
  – naveden iznos mjesečne zakupnine koji ponuditelj nudi (brojkama i slovima)
  – presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba te original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u obrtni registar (obrtnicu) iz koje mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena
  – original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana do podnošenja ponude, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti koja je određena da se ima obavljati u predmetnom poslovnom prostoru, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
  – potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ne starija od 30 dana do dana podnošenja ponude
  – original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojim se dokazuje status osobe iz točke 2. ovog natječaja, koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija sukladno članku 6. stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ne starija od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se pozivaju na to pravo)
  – original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva na pravo iz točke 4. ovog natječaja nije korisnik mirovine ostvarene ne temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ne stariji od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se pozivaju na to pravo).
  Ponude koje ne budu sadržavale sve naprijed precizno navedene podatke smatrat će se neurednima te se neće ni razmatrati.
 7. Ponuditelj neće biti izabran za zakupnika ako nije podmirio dospjele obveze prema Ustanovi po bilo kojoj osnovi.
 8. Javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 9. Pisane ponude u zatvorenim omotnicama moraju prispjeti najkasnije do 27. travnja 2018. godine u 12 sati, a mogu se podnijeti osobno od 7 do 15 sati u pisarnicu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera u zatvorenoj omotnici sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnih prostorija – naselje Mukinje« ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnih prostorija – naselje Mukinje«. Javno otvaranje ponuda izvršit će se 27. travnja 2018. godine u 12,00 sati u ZSC dr. Ivo Pevalek (II kat). Otvaranju ponuda može biti nazočna samo ovlaštena osoba ponuditelja, uz predočenje pisanog obrasca ovlasti i dokaza osobnog identiteta Povjerenstvu za provedbu natječaja neposredno prije javnog otvaranja ponuda.
 10. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda kojom se uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, nudi i najviši iznos zakupnine.
 11. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja. Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.
 12. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi potpisivanju ugovora o zakupu u roku određenom za sklapanje ugovora, poslovne prostorije će se ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom.
 13. Nepotpune ponude i ponude prispjele izvan roka neće se razmatrati.
 14. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave (solemnizirani ugovor), na trošak zakupnika, u roku od 10 dana računajući od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja.
 15. Izabrani ponuditelj dužan je prije zaključenja ugovora o zakupu na ime jamstva za uredno plaćanje zakupnine, dostaviti bjanko zadužnicu (u iznosu 50.000,00 kn).
 16. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu interne kontrole (voditelj Odjela – Nikola Vuković) radnim danom od 7 do 15 sati ili u istom vremenu na telefon: 053/751-375; mobitel: 099/2767-243.
 17. Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera zadržava pravo poništenja ovog natječaja.

U Plitvičkim Jezerima, 16. travnja 2018.
Ur. broj: 2455/2018

                                                                                                 Ravnatelj:

                                                                                                Tomislav Kovačević