Natječaj za posao na određeno – ložač – soboslikar

Urednik Natječaji za posao

Natječaj je objavljen u NN br. 79 od 5. rujna 2018. godine. Zadnji dan za prijavu –  13. rujna 2018.

Na temelju čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), čl. 6. st. 1. i st. 2. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 1430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sljedeće radno mjesto:

 

I              PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.1.         Odsjek grijanja i održavanja objekata

I.1.1.     Ložač (m/ž) – 2 izvršitelja uz probni rad 2 mjeseca (od 01.10.2018.-30.04.2019.)

Uvjeti za rad:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme tehničkog smjera

– položen (važeći) ispit za ložača

– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

I.1.2.     Soboslikar (m/ž) – 1 izvršitelj uz probni rad 2 mjeseca (od 01.11.2018.-30.04.2019.)

Uvjeti za rad:

– SSS-IV/I stupanj stručne spreme građevinskog smjera – soboslikar

– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu za natječaj za navedeno radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi

– presliku potvrde/uvjerenja o položenom ispitu za ložača (za radno mjesto ložača)

– presliku potvrde HZMO-a  o radnom stažu

– presliku osobne iskaznice

– presliku domovnice

– izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, te privolu na objavu/dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima i/ili objavljuje na web stranicama Ustanove. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Za radno mjesto ložača mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen ispit za ložača uz uvjet da ga o svom trošku polože za vrijeme trajanja probnog roka.

Prednost pri prijemu za radno mjesto ložača imaju kandidati koji imaju važeći ispit za ložača, zatim kandidati koji imaju položen ispit, ali mu je isteklo važenje, te na kraju kandidati koji nemaju položen ispit, ali su voljni položiti ga za vrijeme trajanja probnog roka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – ložač i/ili soboslikar“.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 4. rujna 2018.

Ur. broj: 8217/18

Ravnatelj:

Tomislav Kovačević