Natječaj za zakup drvenih kućica

Urednik Natječaji za zakup

Na temelju članka 35. stavka 3. Pravilnika o unutarnjem redu u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“ („Narodne novine“, br. 38/96), članka 14. stavka 1. podstavka 11. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (Klasa: 011-01/04-016, Urbroj: 517-04-14-5 od 28.05.2014. godine) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup drvenih kućica za prodaju domaćih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“, ur. broj 2439/18 od 13. travnja 2018. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje

NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup zatvorenih objekata (drvenih kućica) u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“ za vrijeme trajanja turističke sezone 2018. godine i to:

1. Drvena kućica br. 1. na Ulazu I „Rastovača“  (površine 6 m2)
2. Drvena kućica br. 2. na Ulazu I „Rastovača“  (površine 6 m2)
3. Drvena kućica br. 2. na Ulazu II „Hladovina“ (površine 12 m2)

 

1.         Zatvoreni objekti (drvene kućice) nalaze se u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“, i to 2 drvene kućice na lokaciji Ulaza I „Rastovača“ (svaka površine 6 m2), te 1 drvena kućica na lokaciji Ulaza II „Hladovina“ (površine 12 m2).
2.         Početna cijena zakupa za drvene kućice iznosi 2.000,00 kn mjesečno (uvećano za PDV),
3.         Drvene kućice se daju u zakup u periodu od 15. svibnja 2018. do 31. listopada 2018. godine.
4.         Drvene kućice se ne mogu davati u podzakup.
5.         Pravo sudjelovanja na natječaju pripada svim pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti (prodaju domaćih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda: domaći kolači, domaći sir i mliječni proizvodi, domaći med, domaća rakija, domaći pekmez i sl.).
6.         Drvene kućice daju se u zakup u viđenom stanju. Zakupnik o svom trošku može urediti i opremiti uređajima i inventarom prostor drvene kućice za obavljanje djelatnosti, na način da ne oštećuje unutrašnjost objekta.
7.         Ponuda za zakup mora sadržavati:
a) – točan naziv i adresu ponuditelja;
b) – broj i oznaku drvene kućice za koju se natječe;
c) – iznos ponuđene cijene (bez PDV-a);
d) – rješenje o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost- pravne osobe, presliku obrtnice – fizičke osobe; ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena;
e) – presliku domovnice/osobne iskaznice – fizičke osobe;
f) – presliku potpisanih ugovora o poslovnoj suradnji sa minimalno trideset proizvođača domaćih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda  (samo za ponuditelje koji se natječaju za zakup drvene kućica br. 2. na Ulazu II „Hladovina“).
Ponude koje ne budu sadržavale sve naprijed precizno navedene podatke smatrat će se neurednima, te se neće ni razmatrati.
8.         Pisane ponude za zakup moraju prispjeti najkasnije do 10. svibnja 2018. godine (petak) do 12,00 sati, a mogu se podnijeti osobno u pisarnicu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) u zatvorenoj omotnici sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup drvenih kućica« ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup drvenih kućica«.
9.         Otvaranje ponuda nije javno. Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup drvenih kućica, koje će ujedno izvršiti odabir najpovoljnijih ponuditelja te predložiti provedbu postupka sklapanja ugovora o zakupu.
10.       Najpovoljnijim ponuditeljem u postupku provedbe natječaja utvrđuje se ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.
11.       Obveza je odabranog ponuditelja da o svom trošku zatraži i ishodi suglasnosti i dozvole za obavljanje djelatnosti na lokaciji, sve sukladno  pozitivnim propisima.
12.       Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja. Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.
13.       U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, drvena kućica će se ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom.
14.       Nepotpune ponude i ponude prispjele izvan roka neće se razmatrati.
15.       Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zadržava pravo poništenja ovog natječaja.

U Plitvičkim Jezerima, 27. travnja 2018.
Ur. broj: 2946/18

                                                                                                            Ravnatelj

     Tomislav Kovačević