Natječaj – zakup poslovnog prostora – Udbina

Urednik Natječaji za zakup

„Natječaj je objavljen dana 15.02.2019. (petak) u NN br. 16/19. Rok za dostavu ponuda: 08.03.2019. (petak) do 12,00 sati.“

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Udbini površine 39 m2, ur. broj: 842/19 od 6. veljače 2019. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje:

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora:

Ad. 1. Poslovni prostor u Udbini ukupne površine 39 m2. Namjena navedenog poslovnog prostora je obavljanje ugostiteljske, trgovačke, uslužne ili uredske djelatnosti. Početni mjesečni iznos zakupnine iznosi 15,00 kn po m2 uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju do najviše 5 godina.

1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, uslužne ili uredske djelatnosti.

2. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši iznos ponuđene zakupnine.

3. Poslovni prostor se daje u zakup u stanju u kakvom se sada nalazi (viđeno stanje), a troškove investicijskih ulaganja u poslovni prostor snosi budući zakupnik na temelju prethodne suglasnosti Ustanove. Izabrani ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o zakupu odriče se prava potraživanja za uložena sredstva u poslovni prostor, i to s bilo koje osnove bez obzira jesu li sredstva uložena sa i/ili bez znanja Ustanove. Poslovni prostor može se pregledati uz prethodni dogovor (Nikola Vuković, voditelj Odjela interne kontrole; mob: 099/2767- 243).

4. Ponuda za natječaj mora sadržavati:

– ponudu u kojoj moraju biti navedeni podaci o ponuditelju (ime i prezime ili naziv, adresa odnosno sjedište, OIB), te naziv djelatnosti koja se namjerava obavljati u poslovnom prostoru;

– naveden iznos mjesečne zakupnine koji ponuditelj nudi (brojkama i slovima);

– presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba te original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u obrtni registar (obrtnicu) iz koje mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena;

– original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana do podnošenja ponude, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti koja je određena da se ima obavljati u predmetnom poslovnom prostoru, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;

– potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ne starija od 30 dana do dana podnošenja ponude;

– original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojim se dokazuje status osobe iz točke 2. ovog natječaja, koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora sukladno članku 6. stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ne starija od 6 mjeseci (samo za ponuditelje koji se pozivaju na to pravo);

– izvornik izjave ponuditelja da nije u zakupu drugog poslovnog prostora, sukladno čl. 132. st. 5. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (samo za ponuditelje koji se pozivaju na to pravo).

Ponude koje ne budu sadržavale sve naprijed precizno navedene podatke smatrat će se neurednima te se neće ni razmatrati.

5. Ponuditelj neće biti izabran za zakupnika ako nije podmirio dospjele obveze prema Ustanovi po bilo kojoj osnovi.

6. Javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan ponuditelj.

7. Pisane ponude u zatvorenim omotnicama moraju prispjeti najkasnije do 8. ožujka 2019. u 12 sati, a mogu se podnijeti osobno od 7 do 15 sati u pisarnicu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera u zatvorenoj omotnici sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnog prostora u Udbini površine 39 m2« ili poslati preporučenom pošiljkom na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, ZSC dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: »Ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnog prostora u Udbini površine 39 m2«. Javno otvaranje ponuda izvršit će se 8. ožujka 2019. godine u 12,00 sati u ZSC dr. Ivo Pevalek (II kat). Otvaranju ponuda može biti nazočna samo ovlaštena osoba ponuditelja, uz predočenje pisanog obrasca ovlasti i dokaza osobnog identiteta Povjerenstvu za provedbu natječaja neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

8. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda kojom se uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, nudi i najviši iznos zakupnine.

9. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja. Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“.

10. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora, poslovni prostor će se ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom.

11. Nepotpune ponude i ponude prispjele izvan roka neće se razmatrati.

12. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o zakupu poslovnog prostora u obliku javnobilježničke isprave (solemnizirani ugovor), na trošak zakupnika, u roku od 10 dana računajući od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

13. Izabrani ponuditelj dužan je prije zaključenja ugovora o zakupu na ime jamstva za uredno plaćanje zakupnine, dostaviti bjanko zadužnicu (u iznosu 50.000,00 kn).

14. Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera zadržava pravo poništenja ovog natječaja.

U Plitvičkim Jezerima, 14. veljače 2019.

Ur. broj: 954/19

                                                                                                                      Ravnatelj

Tomislav Kovačević